Ngày 28.02.2017: Thứ Ba sau Chúa Nhật VIII Thường Niên năm A

THỨ BA: 28. 02.2017

Mc 10, 28 – 31

Ngày 28.02.2017: Thứ Ba sau Chúa Nhật VIII Thường Niên năm A

1. Ghi nhớ:“Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ con cái hay ruộng đất vì Thầy và vì Tin Mừng, mà bây giờ ngay ở đời này không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất gấp trăm cùng với sự ngược đãi, và sự sống đời đời ở đời sau” (Mc 10,29-30).

2. Suy  niệm: Chúa hứa Ngài  sẽ ban cho  “gấp trăm”. Cách nói gấp trăm phải hiểu theo nghĩa phẩm chất hơn là nghĩa từ ngữ. Nhìn vào đời sống của các giáo sĩ và tu sĩ chúng ta thấy được chứng thực đó. Trong lời hứa của Chúa còn có cả những sự ngược đãi và đau khổ, nghĩa là theo Chúa thì phải chấp nhận vác thập giá với Chúa trên con đường đức tin và cuộc sống phục vụ. Đó là điều không thể miễn trừ của người môn đệ ngày nay.

3. Sống Lời Chúa:  Nhìn theo thế gian, chúng ta sẽ thấy mất mát; nhìn lên Chúa, chúng ta sẽ có tất cả.

4. Cầu nguyện:  Lạy Chúa, xin thương con, cho con thấy Chúa thật giàu có và bao la, và khi ấy mọi sự với con chỉ là bé nhỏ. Amen.