Ngày 28.01.2017: Thứ Bảy sau Chúa Nhật III Thường Niên năm A

THỨ BẢY – 28. 01.2017

MỒNG MỘT TẾT ĐINH DẬU CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI

Ga 14, 23 – 27

Ngày 28.01.2017: Thứ Bảy sau Chúa Nhật III Thường Niên năm A

1. Ghi nhớ: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ Lời Thầy, còn Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy” ( Ga 14, 23).

2. Suy niệm: Bài Tin Mừng cho chúng ta thấy Chúa Giêsu Không  muốn  một  thứ  tình  yêu  trừu  tượng, nhưng người  chủ trương một tình yêu bằng việc làm và tuân giữ  các giới  răn Người  truyền. Khi chúng ta đã giữ được “lời Thầy” thì tự tình yêu sẽ phát xuất sự tương quan  hỗ tương ; khi chúng ta yêu mến Thiên Chúa thì Thiên Chúa sẽ yêu mến lại cá nhân người ấy và chắc chắc cá nhân người ấy sẽ lãnh nhận được tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngô Đặc biệt là trong năm mới  này  mỗi  người  chúng ta hãy biết  phó  thác  vào tình  yêu  Chúa  để  được  bình  an  và  hoan  lạc  trong Thánh Thần

3. Sống Lời Chúa: Tuân giữ và thực hành Lời Chúa trong đời sống.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa, xin cho chúng con biết đáp trả tình yêu Chúa bằng cả con tìm và hành động của chúng con . Amen.