Ngày 23.6.2022: Lời Người trong cuộc sống

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 7, 21-29

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải tất cả những ai nói với Thầy: “Lạy Chúa, Lạy Chúa”, là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Thầy rằng: “Lạy Chúa, Lạy Chúa, nào chúng con đã không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó ư?” Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với chúng rằng: “Ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt Ta”.

“Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà đó vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên đá. Và hễ ai nghe những lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn”.

Khi Chúa đã nói xong những lời trên, dân chúng kinh ngạc về giáo lý của Người: vì Người dạy dỗ họ như Ðấng có quyền, chứ không như luật sĩ và các biệt phái của họ.

Ngày 23.6.2022: Lời Người trong cuộc sống

LỜI NGƯỜI TRONG CUỘC SỐNG

“Chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời.” Nhiều người kinh ngạc trước những lời đầy quyền năng của Đức Giêsu. Người không nói suông như các luật sĩ hay biệt phái Do-thái lúc bấy giờ, nhưng hướng người nghe đến các hành động cụ thể với lời hứa ban thưởng kèm theo.

Lời của Đức Giêsu là lời quyền năng, lời cứu độ, lời có sức chữa lành. Tuy nhiên, nếu người môn đệ chỉ nghe lời ấy rồi bỏ ngoài tai thì cũng chẳng ích lợi gì. Lời của Người cần phải được thấm nhập vào đời sống chúng ta, để mọi suy nghĩ và hành động của chúng ta đều được lời ấy hướng dẫn. Có như thế, đời sống chúng ta mới thật sự vững vàng như đá tảng, đủ sức chóng chọi với mọi thử thách trong cuộc sống này.