Ngày 23.3.2021: Nhận biết Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ

 

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 8, 21-30

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Biệt phái rằng: “Ta ra đi, các ông sẽ tìm kiếm Ta và sẽ chết trong tội của các ông. Nơi Ta đi các ông không thể tới được”…

Chúa Giêsu nói tiếp: “Các ông thuộc về hạ giới; còn Ta, Ta bởi trời cao. Các ông thuộc về thế gian này; còn Ta, Ta không thuộc về thế gian này. Ta đã nói: Các ông sẽ chết trong tội các ông. Vì, nếu các ông không tin Ta, các ông sẽ chết trong tội của các ông”.

Vậy họ liền hỏi: “Ông là ai?” Chúa Giêsu trả lời: “Là Nguyên thuỷ đang nói với các ông đây! Ta có nhiều điều phải nói và đoán xét về các ông, nhưng Ðấng đã sai Ta là Ðấng chân thật, và điều Ta nói ra trong thế gian đây, chính là điều Ta đã nghe biết ở Ngài”. […]

NHẬN BIẾT CHÚA  GIÊSU LÀ ĐẤNG CỨU ĐỘ

Danh từ Hằng Hữu chỉ dành cho Thiên Chúa vì đây là danh xưng Thiên Chúa tỏ lộ cho Môsê. Ngài là một Thiên Chúa luôn cảm thông và giải phóng con người, giải phóng cách trọn vẹn. Hình ảnh con rắn bằng đồng treo trên cây sào trong sa mạc năm xưa, chính là hình ảnh tiên trưng việc Con Một Thiên Chúa chịu treo mình trên thánh giá, hầu đem lại ơn cứu độ cho nhân trần. Chính nhờ cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu – lời hứa giải phóng dành cho vũ trụ này được thực hiện. Bởi vậy, chỉ sau khi Người chết và sống lại, chúng ta mới thực sự nhận  biết Người là Chúa và là Đấng Cứu Độ chúng ta. Xin cho ngày càng có nhiều người hơn nhận biết Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ, là Đấng duy nhất nhân loại này đợi trông.