Ngày 23.05.2018: Làn gió đối thoại

 

Tin mừng theo thánh Mác cô: Mc 9, 38-40.

Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo ta, và chúng con đã ngăn cấm y”. Nhưng Chúa Giêsu phán: “Ðừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con”.

LÀN GIÓ ĐỐI THOẠI

­­­Cách đây hơn 50 năm, khi khai mạc Công đồng Vatican II, thánh Gioan XXIII đã làm hành động mở cửa sổ phòng họp. Hành động đó nói với thế giới rằng; từ nay Giáo hội đồng hành với thế giới và để thế giới nhìn vào Giáo hội. Một hành động bước đi và đồng hành đê thăng tiến con người. Điều gì thăng tiến con người thì thuộc về Thiên Chúa. Ai hoạt động để thăng tiến con người thì là anh em của chúng ta.

Bởi vậy, các bậc làm cha mẹ hãy giáo dục cho con cái đối thoại và chấp nhận tính đa diện của vấn đề. Chấp nhận cả tính đa diện của tôn giáo để thăng tiến con người và thúc đẩy con đường tâm linh.