Ngày 17.10.2018: Sống chân thành

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 11, 42-46.

Khi ấy, Chúa phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những người Biệt phái! Vì các ngươi nộp thuế thập phân, bạc hà, vân hương, và các thứ rau, mà lại bỏ qua đức công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa: Phải thi hành những điều này, và không được bỏ những điều kia.

Khốn cho các ngươi, hỡi những người Biệt phái! Vì các ngươi ưa thích ngồi ghế nhất trong các hội đường, và ưa thích được chào hỏi ngoài phố chợ.

Khốn cho các ngươi, vì các ngươi giống những mồ mả không rõ rệt, người ta bước đi ở trên mà không hay biết!”

Có một tiến sĩ luật trả lời Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy nói như thế là Thầy sỉ nhục cả chúng tôi nữa”. Người đáp lại rằng: “Hỡi những tiến sĩ luật, khốn cho các ngươi nữa! Vì các ngươi chất lên người ta những gánh nặng không thể vác được, mà chính các ngươi dù một ngón tay cũng không động tới”.

SỐNG CHÂN THÀNH

Trong bài Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu trách mắng những người Pharisiêu và các nhà thông luật, vì họ nắm giữ quyền hành, chức vụ, trí thức và được mọi người kính trọng, nhưng lại sống giả dối.

Thật vậy, Đức Giêsu dùng đến bốn lần từ “khốn cho” để trách mắng nặng lời đối với lối sống tránh né điều quan trọng, đạo đức giả, chỉ biết lo cho bản thân của người Pharisiêu và các nhà thông luật. Những cái “khốn” này cũng là lời cảnh tỉnh tất cả những ai đang bước theo Đức Giêsu.

Lạy Chúa, thật khốn cho con nếu con không yêu mến Chúa hết lòng và thực thi lời Ngài. Amen.