Ngày 15.7.2020: Abba – Cha ơi

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 11:25–27

 Vào lúc ấy, Ðức Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.  Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

“Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết Người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không biết Chúa Cha, trừ Người Con và kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho.

Ngày 15.7.2020: Abba - Cha ơi

ABBA – CHA ƠI

Trong ngày lễ mừng kính thánh Bônaventura, tiến sĩ Hội thánh, chúng ta cùng suy niệm những tâm tình của Chúa Giêsu với Chúa Cha. Vì yêu thương, Chúa Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước trời cho những người bé mọn.

Không phải nhờ trí khôn tự nhiên, mà con người có thể hiểu biết được mầu nhiệm Nước trời, nhưng con người cần phải khiêm cung cúi đầu đón nhận mặc khải. Những điều Chúa tỏ lộ cho người hèn mọn thì Người lại che mắt những ai tự cho mình là khôn ngoan thông thái. Cùng với Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Cha về hồng ân đức tin Cha ban. Cảm tạ Cha vì Cha đã cho chúng con được phép thân thưa: Abba – Cha ơi.