Ngày 15.02.2017: Thứ Tư sau Chúa Nhật VI Thường Niên năm A

THỨ TƯ – 15. 02. 2017

Mc 8, 22 – 26

Ngày 15.02.2017:  Thứ Tư sau Chúa Nhật VI Thường Niên năm A

1. Ghi nhớ:Đức Giêsu và các môn đệ đến Betsaiđa. Người ta dẫn một người mù đến và xin Đức Giêsu sờ vào anh ta” (Mc 8, 22).

2.Suy  niệm:  Người  mù  thì  không  thấy  rõ  đường  đi, không định hướng dễ dàng và cũng không nhận diện được kẻ khác. Anh mù trong đoạn Tin mừng cần có bàn tay chỉ đường để gặp Chúa Giêsu và xin Ngài cứu chữa. Gặp Chúa Giêsu rồi, Ngài mới thực hiện từng giai đoạn để chữa lành cho anh. Nhìn cách thế Chúa chữa bệnh mù, chúng ta nhận ra, để chữa lành bệnh mù đức tin nơi chúng ta, Chúa cũng gởi đến nhiều “bàn tay“  hướng dẫn, nhiều dấu chỉ, cùng rất nhiều ơn Chúa, để soi sáng và củng cố cho chúng ta. Vì thế chúng ta cần tỉnh thức để cộng tác và đón nhận.

3.Sống Lời Chúa:  Luôn tâm niệm trong cuộc sống mỗi biến cố là một bài học, mỗi hướng dẫn là một tia sáng.

4.Cầu nguyện:  Lạy Chúa, xin cầm tay dẫn dắt con trên con đường tin yêu và phó thác. Amen.