Ngày 13.9.2021: Cầu nguyện cho tha nhân

Suy niệm Lời Chúa ngày 13.9.2021: Cầu nguyện cho tha nhân

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 7, 1-10

Khi ấy, lúc Chúa Giêsu đã nói với dân chúng xong, Người vào Capharnaum. Bấy giờ một viên sĩ quan có tên đầy tớ thân tín bị bệnh gần chết. Nghe nói về Chúa Giêsu, ông sai vài người kỳ lão Do-thái đi xin Người đến cứu chữa đầy tớ ông. Họ đến gần Chúa Giêsu và van xin Người rằng: “Ông ta đáng được Thầy ban cho ơn đó, vì thật ông yêu mến dân ta, và chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta”. Chúa Giêsu đi với họ, và khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này sai mấy người bạn đến thưa Người rằng: “Lạy Thầy, không dám phiền Thầy hơn nữa, vì tôi không xứng đáng được Thầy vào nhà tôi, cũng như tôi nghĩ tôi không xứng đáng đi mời Thầy, nhưng xin Thầy phán một lời, thì đầy tớ tôi được lành mạnh… Nghe nói thế, Chúa Giêsu ngạc nhiên và quay lại nói với đám đông theo Người rằng: “Ta nói thật với các ngươi, cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy”. Và những người được sai đi, khi về tới nhà, thấy tên đầy tớ lành mạnh.

Ngày 13.9.2021: Cầu nguyện cho tha nhân

CẦU NGUYỆN CHO THA NHÂN

Thông thường, để có phép lạ xảy ra, người bệnh hoặc người nhà hiện diện trước Đức Giêsu để xin Người chữa lành, tuy nhiên, Tin mừng hôm nay có một điều rất lạ là Đức Giêsu lên đường tới nhà ông sĩ quan vì lời van xin của các Kỳ lão Dothái. Điều này đặt nền tảng cho chúng ta trong việc cầu nguyện cho tha nhân, như các kỳ mục đã cầu thay cho tên đầy tớ của viên sĩ quan.

Tin mừng không nói đến tên đầy tớ ấy làm gì nên công trạng, hoặc anh đã kêu xin điều gì, nhưng Đức Giêsu chữa lành anh vì anh được đặt giữa cộng đoàn, những người đang lo lắng cho anh, bằng tình yêu mến đặc biệt, như viên sĩ quan tốt bụng, là chủ của anh.