Ngày 11.06.2018: Tâm thiện ắt có bình an

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 10, 7-13.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con hãy đi rao giảng rằng: Nước Trời đã gần đến. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ: Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không.

“Các con chớ mang vàng, bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc: vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở nơi đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi.

“Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: “Bình an cho nhà này”. Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì sự bình an của các con sẽ trở về với các con”.

TÂM THIỆN ẮT CÓ BÌNH AN

Khi loan báo Đấng Cứu Thế dân Dothái mong đợi, vị ngôn sứ loan báo rằng người là vị hoàng tử của hòa bình. Khi Đức Giêsu hạ sinh, thiên thần hát mừng: vinh danh Thiên Chúa trên trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Khi Đức Giêsu phục sinh, người thổi hơi trên môn sinh và ban bình an cho họ. Như thế, loan báo Tin mừng về Đức Giêsu tức là loan tin bình an. Bình an khiến tâm hồn người ta mỗi ngày nên thiện. Tâm thiện, bình an tức tới. Lạy Chúa, xin hãy đến và đem bình an đến cho gia đình chúng con.