Ngày 11.04.2018: Ơn gọi hôn nhân

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 3, 16-21

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa và đây là án luận phạt: là sự sáng đã đến thế gian và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách, nhưng ai hành động trong sự thật, thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ, là họ đã hành động trong Thiên Chúa

ƠN GỌI HÔN NHÂN

Một số tôn giáo coi những ai sống đời hôn nhân là người đó còn mắc nghiệp chướng phải trả. Ngược lại, người Công giáo thấy hôn nhân là một ơn gọi, là một con đường để nên thánh. Bởi đó, hôn nhân là cao quý. Cao quý vì chính Đức Giêsu, Thiên Chúa đã chúc phúc và thánh hóa hôn nhân. Người là tình yêu của Thiên Chúa. Người đến để cứu lấy chứ không phải để luận phạt. Vì vậy, sống niềm tin Kitô giáo, chúng ta không thể nào coi thường đời sống hôn nhân theo kiểu: “Tu là cõi phúc tình là dây oan”. Mọi nẻo đường đều dẫn đến với Chúa và giúp nên thánh nếu ta thực sự tin vào thầy Giêsu.