Ngày 09.02.2021: Tuân giữ và sống theo luật Chúa

 

Tin Mừng theo Thánh Mác cô: Mc 7, 1-13

Khi ấy, những người Biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người Biệt phái và mọi người Dothái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người Biệt phái và luật sĩ hỏi Người: “Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?” Người đáp: “Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: “Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người”.

TUÂN GIỮ VÀ SỐNG THEO LUẬT CHÚA

Bên Trung Quốc, nhiều nhà thờ bị lệnh dỡ bỏ mười điều răn Đức Chúa Trời, thay vào đó là mười điều lệ của đảng. Thật báng bổ khủng khiếp! Con người muốn mình thay chỗ Thiên Chúa! Con người đã nhân danh chính trị, nhân danh tự do và nhân danh nhiều thứ để hủy bỏ giới răn của Thiên Chúa, và gạt bỏ Thiên Chúa. Hệ quả là con người hủy hoại chính mình và hủy hoại nhân loại. Xin cho mỗi gia đình luôn là nơi lưu giữ những giới răn của Chúa qua truyền thống đạo hạnh cha ông truyền lại cho con cháu, hầu chúng ta được hạnh phúc và hưởng dồi dào ân lộc Chúa ban.