Ngày 08.12.2017: Không có gì Thiên Chúa không làm được

 

Tin Mừng theo thánh Lu-ca (1, 26-38)

Khi ấy, bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít. Trinh nữ ấy tên là Maria.  Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”

Ngày 08.12.2017: Không có gì Thiên Chúa không làm được

 

KHÔNG CÓ GÌ THIÊN CHÚA KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC

Rõ ràng, tội tổ tông được truyền lại cho mọi người, Giáo lý Hội Thánh dạy thế. Vậy mà, hôm nay, chúng ta lại mừng lễ Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Điều này xem ra nghịch lý.

Nghịch lý với những ai chưa hoặc không tin. Song, với những người vững tin vào Thiên Chúa, mọi sự đều có thể, đúng như lời sứ thần thưa với Mẹ: không có gì Thiên Chúa không thể làm được. Vì vậy, mừng lễ Mẹ vô nhiễm tội nguyên, chúng ta ca tụng quyền năng Thiên Chúa thực hiện nơi Mẹ hơn là việc tấm tắc ngợi khen Mẹ. Mà ngợi khen Mẹ cũng đúng vì Mẹ đầy ân sủng và có Chúa ở cùng. Cả chúng ta cũng vậy, Chúa vẫn luôn ở cùng ta và ta cũng đầy ân sủng nếu biết mở lòng.