Ngày 08.11.2022: “Chúng tôi là đầy tớ vô dụng”

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 17, 7-10

Khi ấy, Chúa Giêsu phán: “Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về liền bảo nó rằng: “Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa”, mà trái lại không bảo nó rằng: “Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống”? Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng không.

“Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: “Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm”.

Ngày 08.11.2022: "Chúng tôi là đầy tớ vô dụng"

“CHÚNG TÔI LÀ ĐẦY TỚ VÔ DỤNG.”

Đức Giêsu dạy các môn đệ bài học khiêm nhường, biết nhận ra đâu là vị trí của mình trong tương quan với Thiên Chúa. Quả vậy, đứng trước Thiên Chúa, con người chỉ là thụ tạo thấp hèn, và nếu con người có làm được điều gì lớn lao thì cũng là nhờ ơn Chúa trợ giúp, như lời Đức Giêsu nói với thánh Phêrô “Không có thầy anh em không thể làm gì được” (Ga 15,5).

Tuy nhiên, “đày tớ” ở đây không có nghĩa là nô lệ phục vụ ông chủ. Người Kitô hữu là đày tớ của tình yêu: đày tớ phụng sự Thiên Chúa, đày tớ phục vụ tha nhân. Chính Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta về hình ảnh này bằng cuộc đời phục vụ và cái chết cứu độ của Người.