Ngày 07.10.2020: Cùng Mẹ sống các mầu nhiệm Kinh Mân Côi

 

 Tin mừng theo thánh Luca: Lc 1, 26-38

Khi ấy, Thiên Thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ”. Nghe lời đó, Trinh Nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này Trinh Nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận.

Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?”

Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”.

Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ.

Ngày 07.10.2020: Cùng Mẹ sống các mầu nhiệm Kinh Mân Côi

CÙNG MẸ SỐNG CÁC MẦU NHIỆM KINH MÂN CÔI

Hôm nay, chúng ta hân hoan mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi. Lòng yêu mến Mẹ Mân côi, yêu mến kinh Mân côi chính là nét đẹp tuyệt vời trong đời sống đức tin của người Kitô hữu. Cùng với Mẹ sống các mầu nhiệm kinh Mân côi, chính là sống các mầu nhiệm cuộc đời của Chúa Cứu thế, từ giây phút Người nhập thể, được sinh ra, sống những ngày ẩn dật, ra đi loan báo Tin mừng, rồi đi vào mầu nhiệm Thương khó và Phục sinh. Kinh Mân côi chính là lời kinh chiêm niệm, chính là quyển Tin mừng thu nhỏ mà cúng ta có thể mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi. Xin cho mỗi chúng ta biết sốt sáng đọc kinh Mân côi mỗi ngày và đón nhận được những ân ban từ lời kinh ngọt ngào mang lại.