Ngày 07.10.2018: Chương trình của Thiên Chúa

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 1, 26-38.

Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! ”

Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

CHƯƠNG TRÌNH CỦA THIÊN CHÚA

Thiên Chúa luôn đi bước trước để đến với con người, cho dù con người có lẫm lỗi, yếu đuối, và hèn mọn đến đâu chăng nữa. Người đến với con người không phải vì con người xứng đáng, nhưng là vì tình yêu thương vô biên của Người đã dành cho con người.

Quả thật, chương trình cứu độ của Thiên Chúa luôn mang điều bất ngờ. Chương trình đó không phải là một bản thảo cứng nhắc theo kiểu một bài toán có sẵn đáp án, nhưng đó là một câu chuyện. Câu chuyện tình yêu giữa Thiên Chúa và loài người.

Xin cho mỗi chúng ta biết cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa, bằng đời sống chứng tá của ta.