Ngày 05.6.2020: Đấng Cứu Thế xuất thân từ dòng dõi Vua Đa Vít

 

Tin Mừng theo thánh Mác cô: Mc 12, 35-37

Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng giảng dạy trong đền thờ rằng: “Sao các luật sĩ lại nói Ðấng Cứu Thế là con vua Ðavít? Vì chính Ðavít được Chúa Thánh Thần soi sáng đã nói: Thiên Chúa đã phán cùng Chúa tôi rằng: “Con hãy ngồi bên hữu Cha, cho đến khi Cha đặt các kẻ thù con làm bệ dưới chân con”. Chính Ðavít gọi Người là Chúa, thì sao Người lại có thể là Con Ðavít được?” Và đám dân chúng thích thú nghe Người nói.

ĐẤNG CỨU THẾ XUẤT THÂN TỪ DÒNG DÕI VUA ĐAVÍT

Đấng Cứu Thế được loan báo rằng sẽ xuất hiện từ dòng dõi vua Đavít. Đây là điều mà nhiều ngôn sứ đã nhắc đến trong suốt dòng lịch sử, mà tiêu biểu là bảng gia phả của Đức Giêsu trong các Tin mừng Matthêu và Luca. Đó là xét theo phương diện con Người. Trong chương trình của Thiên Chúa, thánh ý nhiệm mầu của Người muốn Người Con được hạ sinh có một ‘mái nhà’.

Tuy nhiên, xét về phương diện thần linh, Đức Giêsu cũng mang nơi mình bản tính Thiên Chúa, bởi đó, Người hiện hữu từ muôn ngàn đời, và dĩ nhiên Người cũng là Chúa của vua Đavid, tổ tiên của Người.

Giáo lý về Đức Giêsu có hai bản tính: Thiên Chúa và con người, mãi sau này mới được định tín, năm 325 bởi công đồng Nicea. Giáo lý đó hẳn là soi sáng để chúng ta hiểu được giáo huấn của Đức Giêsu nói với dân chúng hôm nay.