Ngày 02.11.2020: Sống niềm tin, niềm hy vọng

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 6, 51-59          

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”. Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?”

Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”.

Ngày 02.11.2020: Sống niềm tin, niềm hy vọng

SỐNG NIỀM TIN, NIỀM HY VỌNG

Hôm qua, chúng ta đã được mời gọi chiêm ngắm đại hội Thiên quốc cùng với các thánh hiển vinh; hôm nay, chúng ta cùng diễn tả sự hiệp thông với anh chị em tín hữu đã ly trần, đặc biệt với những tín hữu còn đang được thanh luyện. Chúng ta tin rằng, khi còn tại thế, anh chị em chúng ta đã tin vào Chúa Kitô, đã đón nhận Bánh hằng sống, thì giờ đây, cũng được hưởng lời hứa của Chúa là: “Ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời.”

Chúng ta cùng dâng những việc lành phúc đức và thiết tha cầu nguyện cho các tín hữu đã ly trần. Đây là việc làm cụ thể diễn tả niềm tin, niềm hy vọng và tình yêu của chúng ta trong mầu nhiệm các thánh cùng thông công. Chúng ta xin các thánh chuyển cầu, và các linh hồn cũng cầu thay nguyện giúp cho chúng ta.