Luân lý chuyên biệt 27: Những hình thức tôn thờ Thiên Chúa

Thần học online:

TÌM HIỂU 
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ CHUYÊN BIỆT

Luân lý chuyên biệt 27: Những hình thức tôn thờ Thiên Chúa

Luân lý chuyên biệt 27: Những hình thức tôn thờ Thiên Chúa

Tất cả mọi hành vi luân lý đều mặc nhiên (implicitly) tôn vinh và nhìn nhận sự cao cả của Thiên Chúa (God’s absolute supremacy). “Bất cứ anh em làm việc gì, hãy làm để tôn vinh Thiên Chúa” ( 1Cor.10, 31). Vì thế mọi hành vi luân lý cũng được coi như hành động tôn thờ Thiên Chúa. Tuy nhiên sự tôn thờ Thiên Chúa được diễn tả một cách rõ ràng dưới bốn hình thức: lời ca tụng, cầu xin (prayer and praise), hy lễ (sacrifice, sacraments), tôn kính (veneration / cử điệu tôn kính vái lạy), và nhìn nhận Thiên Chúa  (recognition).