Kết quả tuyển sinh khoa Triết học 2014


   
 
 

TỈNH DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM
TRUNG TÂM THẦN HỌC SEDES SAPIENTIAE
190, Lê Văn Sỹ, P.10, Q.PN, Tp.HCM 

 

KẾT QUẢ TUYỂN SINH KHOA TRIẾT
KHÓA 2014-2016

 

 

MS

Anh văn

Việt văn

Kết quả

MS

Anh văn

Việt văn

Kết quả

 

SD1401

12

13.5

ĐẬU

SD1435

15.5

15

ĐẬU

 

SD1402

12

7

RỚT

SD1436

13.5

15

ĐẬU

 

SD1403

14.5

7

RỚT

SD1437

12

14

ĐẬU

 

SD1404

13

14

ĐẬU

SD1438

14.5

16

ĐẬU

 

SD1405

11.5

10

ĐẬU

SD1439

12.5

14

ĐẬU

 

SD1406

13

13.5

ĐẬU

SD1440

16.5

15

ĐẬU

 

SD1407

11.5

12

ĐẬU

SD1441

14.5

14

ĐẬU

 

SD1408

15

15

ĐẬU

SD1442

   

BỎ THI

 

SD1409

14.5

13

ĐẬU

SD1443

14.5

14.5

ĐẬU

 

SD1410

16.5

14

ĐẬU

SD1444

12

14.5

ĐẬU

 

SD1411

16.5

13

ĐẬU

SD1445

8.5

7

RỚT

 

SD1412

14.5

14

ĐẬU

SD1446

9.5

6

RỚT

 

SD1413

15

11.5

ĐẬU

SD1447

11

13.5

ĐẬU

 

SD1414

14

13.5

ĐẬU

SD1448

7.5

7

RỚT

 

SD1415

13.5

8

RỚT

SD1449

   

BỎ THI

 

SD1416

13.5

15

ĐẬU

SD1450

9

14

ĐẬU

 

SD1417

11.5

14

ĐẬU

SD1451

10

11.5

ĐẬU

 

SD1418

13.5

12

ĐẬU

SD1452

10

10

ĐẬU

 

SD1419

12.5

14.5

ĐẬU

SD1453

14

15

ĐẬU

 

SD1420

14.5

14

ĐẬU

SD1454

10

11.5

ĐẬU

 

SD1421

12

12

ĐẬU

SD1455

10

10

ĐẬU

 

SD1422

12.5

16

ĐẬU

SD1456

10

9

RỚT

 

SD1423

11

12

ĐẬU

SD1457

9.5

13

ĐẬU

 

SD1424

13.5

13.5

ĐẬU

SD1458

17.5

14

ĐẬU

 

SD1425

15

13

ĐẬU

SD1459

11.5

14

ĐẬU

 

SD1426

13

14

ĐẬU

SD1460

10.5

14

ĐẬU

 

SD1427

13

14.5

ĐẬU

SD1461

11

12

ĐẬU

 

SD1428

12

11

ĐẬU

SD1462

12

13.5

ĐẬU

 

SD1429

10.5

12

ĐẬU

SD1463

13

14

ĐẬU

 

SD1430

14.5

14.5

ĐẬU

SD1464

13

14.5

ĐẬU

 

SD1431

14

10

ĐẬU

SD1465

12

10

ĐẬU

 

SD1432

11.5

13

ĐẬU

SD1466

13

10

ĐẬU

 

SD1433

12

15

ĐẬU

SD1467

12 (TP)

14.5

ĐẬU

 

SD1434

13

13

ĐẬU

SD1468

17 (TP)

15

ĐẬU