Có Phải Người Phải Chết

 

CÓ PHẢI NGƯỜI PHẢI CHẾT

 

Diễn Nguyện : Nữ Tu Dòng Mân Côi Chí Hòa
Tại nhà thờ Đaminh Ba Chuông – Mùa chay 2008
Đạo diễn : Soeur Maria Modesta Minh Niên

 

The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: navy;">BEviylt2sis</span> is invalid.