Home / Hình Ảnh / Có Phải Người Phải Chết

Có Phải Người Phải Chết

 

CÓ PHẢI NGƯỜI PHẢI CHẾT

 

Diễn Nguyện : Nữ Tu Dòng Mân Côi Chí Hòa
Tại nhà thờ Đaminh Ba Chuông – Mùa chay 2008
Đạo diễn : Soeur Maria Modesta Minh Niên