Clips: Chỉ có Thiên Chúa

 

 

Clips: Chỉ có Thiên Chúa

 

Clips: Chỉ có Thiên ChúaChỉ có Thiên Chúa mới có thể ban đức Tin. Nhưng bạn có thể là chứng nhân đức Tin.

Chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban đức Cậy. Nhưng bạn có thể mang tin tưởng đến cho tha nhân.

Chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban đức Ái. Nhưng bạn có thể chỉ cho người khác biết bạn phải yêu thế nào.

Chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban bình An. Nhưng bạn có thể gieo rắc sự hiệp nhất.

Chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban sức mạnh. Nhưng bạn có thể ở bên cạnh để nâng đỡ người thất vọng.

…………