22nd Sunday in Ordinary Time (Eng-Vie)

 

22nd Sunday in Ordinary Time

Deu 4:1-2,6-8 ; James 1:17-18,21-22,27

Chúa Nhật 22 Thường Niên

Đnl 4:1-2,6-8 ; Giacôbê 1:17-18,21-22,27

Gospel Mark 7:1-8, 14-15, 21-23

1 Now when the Pharisees gathered together to him, with some of the scribes, who had come from Jerusalem,

2 they saw that some of his disciples ate with hands defiled, that is, unwashed.

3 (For the Pharisees, and all the Jews, do not eat unless they wash their hands, observing the tradition of the elders;

4 and when they come from the market place, they do not eat unless they purify themselves; and there are many other traditions which they observe, the washing of cups and pots and vessels of bronze.)

5 And the Pharisees and the scribes asked him, “Why do your disciples not live according to the tradition of the elders, but eat with hands defiled?”

6 And he said to them, “Well did Isaiah prophesy of you hypocrites, as it is written, ‘This people honors me with their lips, but their heart is far from me;

7 in vain do they worship me, teaching as doctrines the precepts of men.’

8 You leave the commandment of God, and hold fast the tradition of men.”

14 And he called the people to him again, and said to them, “Hear me, all of you, and understand:

15 there is nothing outside a man which by going into him can defile him; but the things which come out of a man are what defile him.”

21 For from within, out of the heart of man, come evil thoughts, fornication, theft, murder, adultery,

22 coveting, wickedness, deceit, licentiousness, envy, slander, pride, foolishness.

23 All these evil things come from within, and they defile a man.”

Phúc Âm Máccô 7:1-8, 14-15, 21-23

1 Có những người Pharisêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giêsu. Họ là những người từ Giêrusalem đến.

2 Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa.

3 Thật vậy, người Pharisêu cũng như mọi người Dothái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận;

4 thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng.

5 Vậy, người Pharisêu và kinh sư hỏi Đức Giêsu: “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa ?

6 Người trả lời họ: “Ngôn sứ Isaia thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta.

7 Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.

8 Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm”.

14 Sau đó, Đức Giêsu lại gọi đám đông tới mà bảo: “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ:

15 Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ô uế.

21 Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người,

22 ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỷ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng.

23 Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.”

Interesting Details

  • For the Jewish people, the Law of Moses or Torah, even today, means two things: the Ten Commandments and the first five books of the Old Testament. What is under discussion here is not the Law but the moral principles or the unwritten rules to which the scribes and Pharisees gave equal force and observed rigorously.
  • Mark adds the explanation in (v.3 and 4) for the benefit of Gentile readers unfamiliar with Jewish custom, thus giving evidence about the Gospel’s audience and purpose.
  • The issue was not hygiene but a ritual, ceremonial cleanness. The Pharisees wished to extend these rules applied to priests to all people, thus making the vision of a priestly people.
  • Making explicit what was implicit in the quotation “This people honors me with their lips, but their heart is far from me,” Jesus accuses the Pharisees and scribes of being “hypocrites,” fulfilling the prophesied word of God written in Isaih 29:13.
  • (v. 14) Like the opponents and the crowd, the disciples remain speachless, giving no indication that they have really “heard” and “understood” Jesus, resulting in Jesus’ strong reaction to their question in v.18: “Then are you also without understanding?”

Chi Tiết Hay

  • Đối với người Do Thái xưa cũng như nay, Lề Luật Môisen gồm có Mười Điều Răn và năm cuốn sách đầu tiên của Cựu Ước. Điều được đem ra tranh luận ở đây không phải là Lề Luật nói trên nhưng là những nguyên tắc luân lý hoặc những luật bất thành văn mà người Pharisêu và Ký Lục coi trọng tương đương và tuân giữ một cách nghiêm chỉnh.
  • Máccô dùng câu 3 và 4 có ý để giải thích cho người ngoại chưa quen biết phong tục tập quán của người Do Thái. Điều đó nói lên Máccô muốn viết cho đối tượng nào và với mục đích gì.
  • Nguyên nhân để tranh cãi ở đây không phải là sự vệ sinh cá nhân nhưng chỉ là một nghi thức rửa tượng trưng. Người Pharisêu muốn bắt dân phải làm những lễ nghi này như các tư tế hay làm để chứng tỏ hình ảnh một dân tộc tư tế.
  • Đối tượng mơ hồ mà Isaia nói trong câu “Dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta”, nay đã bị Đức Giêsu đem ra ánh sáng: các Biêt Phái và kinh sư chỉ là những kẻ đạo đức giả mà Isaia đã nói đến.
  • (c.14) Giống như dân chúng và những kẻ chống đối Đức Giêsu, các môn đệ của Ngài đã yên lặng như tờ trong suốt bài giảng của Ngài, chứng tỏ họ cũng chẳng “nghe thấy” và cũng chẳng “hiểu” Thầy mình nói gì, làm cho Đức Giêsu đã phải tỏ ra bực mình khi Ngaì nói với các ông trong c.18: “Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao?”

One Main Point

Jesus demonstrates that the Pharisees and scribes annul God’s word with their human traditions.

Một Điểm Chính

Đức Giêsu đã chứng minh cho thấy những người Pharisêu và những kinh sư đã phá hỏng Lề Luật của Chúa bằng những tục lệ của họ.

Reflections

1.What role do external observances play in our life of faith?

2.What do I like best and least about what comes from within me? How can I control what comes from within?

 

Suy Niệm

1.Những nghi thức tôn giáo của chúng ta đang đóng những vai trò nào? Và giúp ích cho đức tin của chúng ta ra saỏ

2.Điều gì xuất phát từ trong lòng tôi mà tôi thích và điều gì tôi không thích? Làm cách nào để tôi ý thức và kiểm soát chúng?