DANH SÁCH THEO MẪU TỰ

HOME

A

B

C

D E F

G

H

I L

M

N

P

R

T

V


Thánh Mẫu Thiên Chúa

Đức Mẹ Dâng Con

Đức Mẹ Lộ Đức

Lễ Truyền Tin

Lễ Thăm Viếng

Đức Mẹ Carmelô

Lễ Mông Triệu

Đức Mẹ Nữ Vương

Sinh Nhật Đức Mẹ

Đức Mẹ Sầu Bi

Đức Mẹ Mân Côi

Dâng mình trong đền thờ

Đức Mẹ Vô Nhiễm

Đền thờ Đức Bà Cả

Agata

Agnes

Ambrosiô

Anathasiô

Anbêtô

Angela Mêrici

Anna

Anphonsô

Anrê

Anselmô

Ansgario

Antôn Maria Claret

Antôn Giacaria

Antôn đan sĩ

Antôn Padua

Augustinô

Augustinô đan sĩ

Barnaba

Bartolomeô

Basiliô

Bảy thánh lập dòng

Bêđa

Bernadinô

Bernađô

Biển Đức

Blasiô

Bonaventura

Bonifaciô

Brigitta

Brunô

Calixtô

Camillô Lellis

Carolô Bôrômêô

Carolô Lwanga

Casimirô

Catarina Sienna

Các thánh Anh Hài

Các thánh Nam Nữ

Cêcilia

Clara

Clêmentê

Columbanô

Cornelio và Cyprianô

Cosma- Damianô

Cyrillô Alexandria

Cyrillô Giêrusalem

Cyrillô và Mêthođô

Đa Minh

Đamasô I

Dionisiô

Elisabeth Hungary

Elisabeth Lusitana

Ephrem

Eusebiô

 

Fabianô

Fêlicita

Fidele

Gabriel

Gaetanô

Gertrude

Giacôbê Hậu

Giacôbê Tiền

Gianuariô

Giêrônimô

Giêrônimô Êmiliano

Gioakim

Gioan bị trảm quyết

Gioan Tẩy Giả

Gioan Bosco

Gioan Brébeuf

Gioan Capistrano

Gioan Damascênô

Gioan Eude

Gioan Fisher

Gioan I

Gioan Kenty

Gioan Kim Khẩu

Gioan Lasan

Gioan Lêonardô

Gioan M. Vianney

Gioan Thánh Giá

Gioan Thiên Chúa

Gioan Tông Đồ

Gioanna Chantal

Giorgiô

Giosaphát

Giuđa tông đồ

Giuse Calasanz

Giuse Thánh cả

Giuse Thợ

Giustinô

Goretti

Grêgoriô Cả

Grêgoriô Nazianô

Grêgoriô VII

Hedviga

Henri II

Hilariô

Hyppôlitô

Ignatiô

Ignatiô Antiokia

Irênê

Isiđôrô

Laurensô

Laurensô Brindistiô

Lêo Cả

Luca

Lucia

Lu-y Gonzaga

Lu-y IX

Maccô

Magarita Alacoque

Margarita Scotia

Mađalêna

Mađalêna Pazzi

Marcellinô

Martinô I

Martinô Porres

Martinô Turinô

Matta

Matthêu

Matthia

Micae

Monica

 

Nicôla

Nobertô

Patriciô

Paulino Nolanô

Perpetua

Phanxica Romana

Phanxicô Assisi

Phanxicô Phaolô

Phanxicô Salêsiô

Phanxicô Xavie

Phaolô

Phaolô trở lại

Phaolô Miki

Phaolô Thánh Giá

Phêrô

Phêrô Canisiô

Phêrô Chanel

Phêrô Damianô

Phêrô Kim ngôn

Philipphê

Philipphê Nêri

Piô V

Piô X

Policarpo

Pontianô

Raphael

Raymundo Pennafort

Robertô

Romualđô

Rosa Lima

Scholastica

Sebastianô

Simon tông đồ

Sixto II

Stanislaô

Stêphanô phó tế

Stêphanô Hungary

Sylvestre

Thiên thần bản mệnh

Têrêsa Avila

Têrêsa Hài đồng

Timôthêo – Titô

Tôma Aquinô

Tôma Becket

Tôma More

Tôma tông đồ

Turibiô

Tử đạo Bắc Mỹ

Tử đạo Châu Phi

Tử đạo Nhật Bản

Tử đạo Roma

Tử đạo Việt Nam

Tòa Th. Phêrô ở Antiokia

Venceslaô

Vinhsơn Ferrier

Vinhsơn Phaolô

Vinhsơn phó tế