38
THÁNH TỬ ĐẠO
THUỘC GIA Đ̀NH ĐA MINH
TẠI VIỆT NAM
 


6 Giám mục , 16 Linh mục (5 TBN, 11VN)
3 Linh mục Ḍng Ba,
6
Thày Giảng, 7 Giáo Dân

   
 

6 GIÁM MỤC DÒNG ĐAMINH :

Giám mục

Ignaxiô Delgago

Y

1838

Giám mục

Đaminh Henares

MINH

1838

Giám mục

Giuse Diaz Sanjuro

AN

1857

Giám mục

Melchior Sampedro

XUYÊN

1858

Giám mục

Giêrônimô Hermosilla

LIÊM

1861

Giám mục

Valentinô Berrio-Ochoa

VINH

1861

5 LINH MỤC TÂY BAN NHA

Linh mục TBN

Mathêu Alonzo-Leciniana

ĐẬU

1745

Linh mục TBN

Phanxicô Gil de Fedrich

TẾ

1745

Linh mục TBN

Giacintô Castañeda

GIA

1773

Linh mục TBN

Giuse Fernandez

HIỀN

1838

Linh mục TBN

Phêrô Almato

BÌNH

1860

11 LINH MỤC ĐA MINH VIỆT NAM

Linh mục

Vinh-sơn Phạm Hiếu

LIÊM

1773

Linh mục

Đaminh Nguyễn Văn

HẠNH

1838

Linh mục

Phêrô Nguyễn Văn

TỰ

1838

Linh mục

Vinh Sơn Đỗ

YẾN

1838

Linh mục

Tôma Đinh Viết

DỤ

1839

Linh mục

Đaminh

TƯỚC

1839

Linh mục

Đaminh Nguyễn Văn

XUYÊN

1839

Linh mục

Giuse

HIỂN

1840

Linh mục

Đaminh (Đoài)

TRẠCH

1840

Linh mục

Đaminh Đinh Đức

MẬU

1858

Linh mục

Giuse

TUÂN

1861

03 LINH MỤC HUYNH ĐOÀN ĐA MINH

Linh mục TOP

Augustin Schoeffler

ĐÔNG

1851

Linh mục TOP

Đaminh

CẨM

1859

Linh mục TOP

Tôma

KHUÔNG

1860

06 THÀY GIẢNG HUYNH ĐOÀN ĐA MINH

Thày giảng TOP

Phanxicô Đỗ Văn

CHIỂU

1838

Thày giảng TOP

Giuse Nguyễn Duy

KHANG

1861

Thày giảng TOP

Phanxicô X. Hà Trọng

MẬU

1839

Thày giảng TOP

Tôma

TOÁN

1840

Thày giảng TOP

Đaminh Bùi Văn

ÚY

1839

Thày giảng TOP

Giuse Nguyễn Đình

UYỂN

1838

07 GIÁO DÂN HUYNH ĐOÀN ĐA MINH

Quan án TOP

Đaminh Phạm Viết

KHẢM

1859

Chánh tổng TOP

Giuse Phạm Trọng

TẢ

1859

Chánh tổng TOP

Luca Phạm Trọng

THÌN

1859

Trùm họ TOP

Giuse Hoàng Lương

CẢNH

1838

Nông dân, TOP

Aug. Nguyễn Văn

MỚI

1839

Nông dân, TOP

Tôma Nguyễn Văn

ĐỆ

1839

Thơ may, TOP

Stephanô Nguyễn Văn

VINH

1839