Video : Hành Hương Tắc Sậy


Video : Hành Hương Tắc Sậy


Video : Hành Hương Tắc SậyCùng đi trong chuyến hành hương đến với cha Trương Bửu Diệp, ngày 02 và 03 tháng 3.2012, do giáo xứ Đaminh tổ chức, có nhóm Video Minh Triệu.

Nhờ đó cộng đoàn có clips video “Cha Diệp, miền sông nước” thật quý giá với những hình ảnh sống động về thánh lễ tại thánh đường Tắc Sậy, tâm tình sùng kính của dân Chúa dành cho “Vị mục tử, sống chết vì đoàn chiên, và việc chia sẻ bác ái mùa chay tại họ đạo Chủ Chí.


The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">LC2lWEzyOek</span> is invalid..