Video: Giảng lễ Khai mạc Năm Thánh Dòng

 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mac-cô (Mc 10, 28 – 30)

Video: Giảng lễ Khai mạc Năm Thánh DòngKhi ấy, ông Phê-rô lên tiếng thưa Người : “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy !”

Đức Giê-su đáp : “Thầy bảo thật anh em : Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.

 

https://youtu.be/nLIXnHeIYTA