Video: Giảng lễ Đức Mẹ Sầu Bi (2016)

 

Mừng bổn mạng Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Tin Mừng theo thánh Gioan (19, 25 – 27)

Video: Giảng lễ Đức Mẹ Sầu Bi (2016)Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la.

Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng : “Thưa Bà, đây là con của Bà.”

Rồi Người nói với môn đệ : “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.