Thần học Tâm linh 25: Tóm kết cấu trúc kinh nghiệm tâm linh trong Tân ước