Slides: Thiền sư họa sĩ tham tiền

.

.. Mục đích ta có trong tâm khiến cho hành động của ta làm có ý nghĩa. Chạy theo tiền để làm giàu cho mình là vướng mắc.

Kiếm tiền để giúp người và hiển dương giáo pháp là Thiền và tâm ta thì ta biết, chẳng cần quan tâm đến bình phẩm của người khác. Chẳng có gì phải phàn nàn, phỉ bang, bêu rếu…