Ngày 29.01.2018: Vững tin vào Chúa

 

Tin mừng theo thánh Mác cô: Mc 5, 1-20

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ sang bờ biển bên kia, đến địa hạt Giêrasa. Chúa Giêsu vừa ở thuyền lên, thì một người bị quỷ ô uế ám từ các mồ mả ra gặp Người. Người đó vẫn ở trong các mồ mả mà không ai có thể trói nổi, dù dùng cả đến dây xích, vì nhiều lần người ta đã trói anh ta, gông cùm xiềng xích lại, nhưng anh ta đã bẻ gãy xiềng xích, phá gông cùm, và không ai có thể trị nổi anh ta. Suốt ngày đêm anh ta ở trong mồ mả và trong núi, kêu la và lấy đá rạch mình mẩy. Thấy Chúa Giêsu ở đàng xa, anh ta chạy đến sụp lạy Người và kêu lớn tiếng rằng: “Hỡi ông Giêsu, Con Thiên Chúa Tối Cao, ông với tôi có liên hệ gì đâu? Vì danh Thiên Chúa, tôi van ông, xin chớ hành hạ tôi”. Nhưng Chúa Giêsu bảo nó rằng: “Hỡi thần ô uế, hãy ra khỏi người này”. Và Người hỏi nó: “Tên ngươi là gì?” Nó thưa: “Tên tôi là cơ binh, vì chúng tôi đông lắm”. Và nó nài xin Người đừng trục xuất nó ra khỏi miền ấy.

VỮNG TIN VÀO CHÚA

Người bị thần ô uế ám sống giữa những kẻ chết và dường như không một sức mạnh nào có thể thắng được và cứu anh ta. Có lẽ, đây cũng là tình trạng ngày nay khi hôn nhân rơi vào tình cảnh tư bề thọ địch. Có lẽ bởi thế mà người ta sợ không dám hoặc từ chối hôn nhân. Nhưng không, kẻ tin Chúa vững tin rằng, dù chúng ta đang sống trong vũng lầy sự chết; dù cả đạo binh quỷ vây hãm, chúng ta vẫn được giải thoát khi có Chúa hiện diện.

Lạy Chúa, xin hãy trục xuất khỏi các gia đình thứ quỷ gây chết chóc cho tình yêu và sự sống. Amen.