Ngày 28.10.2020: Dấn thân xây dựng Hội Thánh

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 6:12–16

 Trong những ngày ấy, Ðức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Ðến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Ðồ. Ðó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là Quá Khích, Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội.

Ngày 28.10.2020: Dấn thân xây dựng Hội Thánh

DẤN THÂN XÂY DỰNG HỘI THÁNH

Hôm nay, chúng ta mừng kính hai thánh Tông đồ Simon và Giuđa. Chúng ta không biết gì nhiều về các ngài, ngoài danh tánh các ngài được Tin mừng ghi lại. Nhưng có điều chắc chắn chúng ta cảm nhận được, những con người tưởng chừng vô danh tiểu tốt này đã làm biến chuyển cả thế giới. Chúa đã thiết lập Giáo hội trên nền tảng các Tông đồ, các ngài đã trở nên cột trụ vững chắc; và nhờ các ngài, Tin mừng đã được loan truyền khắp chân trời góc bể.

Xin cho chúng ta cũng có được tinh thần của các Tông đồ, để chúng ta dấn thân xây dựng Hội thánh và hăng say loan báo Tin mừng của Đức Giêsu cho thế giới hôm nay.