Ngày 26.12.2018: Làm chứng nhân cho Chúa

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 10,17-22

Ngày ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng:

“Chúng con hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp chúng con cho công nghị, họ sẽ đánh đòn chúng con nơi hội đường. Vì Ta, chúng con sẽ bị điệu đến trước vua quan, để làm chứng trước mặt họ và các dân.

Nhưng khi người ta nộp chúng con, chúng con chớ lo lắng phải nói sao và nói gì, vì không phải chúng con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha chúng con sẽ nói thay cho.

Anh sẽ nộp em cho người ta giết, cha sẽ nộp con, con cái chống đối cha mẹ và làm cha mẹ phải chết.

Vì Ta, chúng con sẽ bị mọi người ghét bỏ, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, sẽ được cứu rỗi.

LÀM CHỨNG NHÂN CHO CHÚA

Chúa Giêsu cho các môn đệ biết rằng, họ sẽ gặp thử thách gian nan khi đi rao giảng và làm chứng cho Tin mừng. Tuy nhiên, có Chúa Thánh Thần trợ giúp và nói thay cho họ.

Thánh Stêphanô đã lên tiếng công khai, đã thực hiện những dấu lạ điềm thiêng, và đã lấy máu đào làm chứng cho lời ngài nói. Ngài là vị tử đạo tiên khởi của Kitô giáo.

Xin cho chúng ta biết làm chứng cho Chúa bằng lời rao giảng chân thành, và bằng việc phục vụ trong tinh thần bác ái yêu thương.