Ngày 25.3.2021: Theo chân Mẹ cất tiếng xin vâng

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 1, 26-38

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ”. Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì.

Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận”.

Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?”

Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Ðấng Bà sinh ra, sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ họi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”.

Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt Bà.

THEO CHÂN MẸ CẤT TIẾNG XIN VÂNG

Hôm nay chúng ta long trọng mừng lễ thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ. Nhờ sự quảng đại đáp lời xin vâng của Mẹ, “chốc ấy Ngôi thứ Hai đã xuống thế làm người, và ở cùng chúng ta”. Lời xin vâng của Mẹ không chấm dứt khi thiên sứ rời đi, nhưng đó là một hành trình xin vâng tiến về Núi Sọ. Một lời xin vâng, cả đời xin vâng. Hành trình đức tin của mỗi Kitô hữu chúng ta cũng là một lời đáp trả xin vâng như thế. Chúng ta học nơi Mẹ để luôn biết đáp lời xin vâng thánh ý Thiên Chúa trong cuộc sống, hầu có thể cưu mang Lời và sinh hạ Lời cho trần gian, cho bạn hữu, và cho chính gia đình nhỏ bé của chúng ta.