Ngày 25.08.2018: Lời nói đi đôi việc làm

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 23, 1-12.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: “Các Luật sĩ và các người Biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ: vì họ nói mà không làm.

Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta: còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy: vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là “Thầy”.

Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là “Thầy”, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là “cha”, vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là “người chỉ đạo”: vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Ðức Kitô.

Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.

LỜI NÓI ĐI ĐÔI VIỆC LÀM

Qua bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ và dân chúng, cũng như mỗi người chúng ta phải nhất quán trong lời nói và hành động của mình.

Lời nói có khả năng thuyết phục người khác, nhưng chính hành động mới làm cho lời nói trở nên giá trị và đáng tin. Chính hành động sẽ minh chứng cho lời nói, bởi vì: “lời nói lung lay, gương lành lôi kéo”.

Như vậy, lời nói phải đi đôi với việc làm thì mới sinh nhiều hoa trái thánh thiện. Xin Chúa giúp ta can đảm nói về Chúa, dám sống và làm chứng cho những giá trị của Tin mừng. Amen.