Ngày 24.9.2021: Đức tin trong hành trình khổ giá

Ngày 24.9.2021: Đức tin trong hành trình khổ giá

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 9, 18-22

Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và có các môn đệ ở với Người, thì Người hỏi các ông rằng: “Những đám dân chúng bảo Thầy là ai?” Các ông thưa rằng: “Người thì bảo là Gioan Tẩy giả, kẻ khác lại cho là Êlia, còn người khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa, đã sống lại”. Người lại hỏi các ông rằng: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa”. Và Người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai mà rằng: “Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế, và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại”.

Ngày 24.9.2021: Đức tin trong hành trình khổ giá

ĐỨC TIN TRONG HÀNH TRÌNH KHỔ GIÁ

Sống đức tin không phải là nghe nói, nhưng là thực hiện bước nhảy vọt vào tương quan với Chúa. Phần anh em, anh em nói Thầy là ai? Đối với tôi, chính tôi, Đức Giêsu là ai? Người là gì đối với tôi? Chứ không phải lặp lại những lời của người khác hiểu về Người.

Thầy là Đấng Kitô. Lời tiên báo thương khó ngay sau lời tuyên tín của ông Phêrô, cốt để chúng ta thấy rằng, việc tin Đức Giêsu là Con Thiên Chúa hẳn phải được tiếp nối bằng hành động vác thập giá, vốn là biểu hiệu của đức tin. Như thế, lời tuyên xưng chỉ là khởi đầu của đức tin, và đức tin đó được hoàn trọn trong hành trình khổ giá.