Ngày 24.6.2022: Tội lỗi không lớn hơn lòng thương xót của Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 15, 3-7

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các người biệt phái và luật sĩ dụ ngôn này rằng: “Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: ‘Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!’ Cũng vậy, Tôi bảo các ông: Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải”.

Ngày 24.6.2022: Tội lỗi không lớn hơn lòng thương xót của Chúa

TỘI LỖI KHÔNG LỚN HƠN LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA

“Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải.” Nhiều lần, Đức Giêsu khẳng định Người đến thế gian để kêu gọi người tội lỗi hối cải, chứ không phải vì người công chính. Sự hối cải là điều quan trọng nơi mỗi tín hữu vì không ai là thập mỹ thập toàn. Với Đức Giêsu, một tội nhân biết hối cải thì quý trọng hơn chín mươi chín người công chính không cần sám hối ăn năn.

Thiên Chúa không bỏ rơi ai, kể cả những người mang đầy tội lỗi. Người luôn chờ đợi chúng ta quay về với Người. Không có tội lỗi nào mà không thể tha thứ, vì tội lỗi không lớn hơn lòng thương xót của Chúa. Chỉ có điều chúng ta có dám đối diện với tội lỗi của mình và quay về với Người hay không mà thôi !