Ngày 24.07.2018: Là mẹ và anh em của Chúa

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 12, 46-50.

Khi ấy, Chúa Giêsu còn đang nói với dân chúng, thì mẹ Người và anh em Người đứng ngoài tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa rằng: “Kìa, mẹ Ngài và anh em Ngài đang đứng tìm Ngài ngoài kia”. Nhưng Người trả lời kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?” Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: “Ðây là mẹ Ta và là anh em Ta, vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy”.

LÀ MẸ VÀ ANH EM CỦA CHÚA

“Hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta.” Đó là lời khẳng định của Chúa Giêsu trong Tin mừng hôm nay. Qua đó, Chúa Giêsu mở ra một mối tương quan vượt trên cả gia đình, huyết thống, bền vững, siêu thời gian, đồng thời còn có tính tông truyền. Đó là lý do chúng ta hãnh diện nhận mình là anh em của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu gọi chúng ta là bạn hữu của Người, là anh em của Người. Vốn dĩ, Giáo hội là thân thể của Chúa Giêsu, để trong Người, với Người, qua Người và cùng với Người, chúng ta dần tiến đến đời sống viên mãn nơi Thiên Chúa.

Xin cho mỗi chúng ta luôn biết sống thánh ý Cha mỗi ngày, ý thức mình là anh em của Chúa Giêsu, là người con sinh ra từ cạnh sườn của Người, để chúng ta sẵn sàng làm vinh danh mối tương quan vô giá này bằng nỗ lực xây dựng, canh tân và hoàn thiện đời sống đức tin mỗi ngày, để mối liên kết với Cha thêm bền chặt hơn. Amen.