Ngày 24.03.2018: Xin vâng như Mẹ

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 1, 26-38

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ”. Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì.

Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận”.

Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?”

Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Ðấng Bà sinh ra, sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ họi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”.

Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt Bà.

XIN VÂNG NHƯ MẸ

Lời xin vâng của Mẹ không chấm dứt khi thiên sứ rời đi, nhưng đó là một hành trình tiến về Núi Sọ. Lời không chỉ là lời mà là đời xin vâng. Khi mừng lễ Truyền Tin cho Đức Mẹ, có lẽ đôi bạn, nhất là những ai chuẩn bị hoặc chập chững sống đời hôn nhân cũng nên ý thứ rằng: lời cam kết chung thủy trong hôn nhân không phải là đầu môi chót lưỡi nhưng là cả đời sống. Đời sống và chính con người mới là lời cam kết chắc chắn nhất.

Lạy Mẹ Maria, xin chúc phúc cho đôi bạn và giúp cho đôi bạn sống lời cam kết hôn nhân như Mẹ đã sống lời xin vâng.