Ngày 23.10.2021: Cuộc hoán cải tích cực

Suy niệm Lời Chúa ngày 23.10.2021: Cuộc hoán cải tích cực

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 13, 1-9

Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hoà lẫn với máu các vật họ tế sinh. Người lên tiếng bảo: “Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê đó bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilê ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy. Cũng như mười tám người bị tháp Silôe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Giêrusalem ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế; nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”.

CUỘC HOÁN CẢI TÍCH CỰC

Đức Giêsu dùng dụ ngôn cây vả không sinh trái để đưa ra giáo huấn về cuộc hoán cải tích cực. Ở đây, Ông chủ nói với người làm vườn: Hãy chặt cây vả này đi, để làm gì cho hại đất. Cây vả trong dụ ngôn dường như ở trong tình trạng an toàn. Nó không cho trái độc, không làm hại nho, không phá cảnh quan. Nó chỉ phạm một tội mà thôi: tội làm hại đất, tội sử dụng đất màu mỡ mà không sinh trái.

Để làm gì cho hại đất. Phải chăng khi không làm điều tốt cho đời, cho người, ta tiếp thêm sức mạnh cho sự dữ tung hoành? Sống đạo không phải chỉ là lo tránh tội, mà còn là tích cực gieo rắc và phát huy những điều thiện hảo.