Ngày 22.01.2018: Đoàn kết mới phát triển

 

Tin mừng theo thánh Mác-cô: Mc 3, 22-30

Khi ấy, những luật sĩ từ Giêrusalem xuống nói rằng: “Ông ấy bị quỷ Belgiêbút ám”, và nói thêm rằng: “Chính nhờ tướng quỷ mà ông ấy trừ quỷ”. Khi đã gọi họ lại, Chúa Giêsu phán bằng dụ ngôn rằng: “Satan lại trừ Satan làm sao được? Nếu một nước mà tự chia rẽ nhau, thì nước đó tồn tại làm sao được? Vậy nếu Satan dấy lên chống đối với chính mình và tự phân tán, thì nó không thể đứng vững được mà phải diệt vong. Chẳng ai có thể vào nhà một người khoẻ mạnh và cướp của y, nếu không trói được y trước đã, rồi sau mới cướp phá nhà y. Quả thật, Ta bảo các ông hay, mọi tội lỗi và mọi lời phạm thượng của con cái loài người sẽ được tha hết, nhưng kẻ nào nói phạm đến Chúa Thánh Thần, sẽ muôn đời không bao giờ được tha: nó mắc tội muôn đời”. Ðó là vì họ nói “Người bị thần ô uế ám”.

ĐOÀN KẾT MỚI PHÁT TRIỂN

Trong y khoa có bệnh thận hư nhiễm mỡ là căn bệnh tự miễn, nghĩa là chính cơ thể con người tiết ra chất để chống lại cơ thể mình. Một khi mắc phải chứng này, tuổi thọ bệnh nhân sẽ giảm trầm trọng và thường ra đi sớm. Cũng vậy, dù là một tổ chức mafia hay một tổ chức thánh thiện mà có sự chia rẽ thì sẽ điêu tàn. Gia đình cũng thế, nhất là các gia đình trẻ, với kinh nghiệm non trẻ của đời sống, gia đình khó lòng lướt thắng khỏi những cơn bão giật trong đời sống hôn nhân. Hãy  đến với Chúa và để người giúp ta chớ đừng chạy theo thần chia rẽ và ngờ vực là Satan. Theo Satan, gia đình ta sẽ mắc bệnh thận hư nhiễm mỡ sớm hay muộn. Tuy nhiên, bệnh này trong gia đình có thể chữa khỏi nếu đến với Chúa.