Ngày 20.03.2018: Thiên Chúa cứu độ

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 8, 21-30

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Biệt phái rằng: “Ta ra đi, các ông sẽ tìm kiếm Ta và sẽ chết trong tội của các ông. Nơi Ta đi các ông không thể tới được”…

Chúa Giêsu nói tiếp: “Các ông thuộc về hạ giới; còn Ta, Ta bởi trời cao. Các ông thuộc về thế gian này; còn Ta, Ta không thuộc về thế gian này. Ta đã nói: Các ông sẽ chết trong tội các ông. Vì, nếu các ông không tin Ta, các ông sẽ chết trong tội của các ông”.

Vậy họ liền hỏi: “Ông là ai?” Chúa Giêsu trả lời: “Là Nguyên thuỷ đang nói với các ông đây! Ta có nhiều điều phải nói và đoán xét về các ông, nhưng Ðấng đã sai Ta là Ðấng chân thật, và điều Ta nói ra trong thế gian đây, chính là điều Ta đã nghe biết ở Ngài”. […]

THIÊN CHÚA CỨU ĐỘ

“Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết Tôi Hằng Hữu”. Danh từ Hằng Hữu chỉ dành cho Thiên Chúa vì đây là danh xưng Thiên Chúa tỏ lộ cho Môsê. Một Thiên Chúa luôn cảm thông và giải phóng con người, giải phóng cách trọn vẹn. Chính cuộc tử nạn và phục sinh của thầy Giêsu – lời hứa giải phóng dành cho vũ trụ này được thực hiện. Bởi vậy, chỉ sau khi Người chết và sống lại, chúng ta mới thực sự nhận  biết Người là Chúa và là Đấng Cứu Độ.

Lạy Chúa, xin cho ngày càng có nhiều người hơn nhận biết thầy Giêsu là Đấng Cứu Độ!