Ngày 17.12.2021: Kế hoạch cứu độ của Chúa

 

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 1, 1-17

Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Ðavít, con của Abraham. Abraham sinh Isaac; Isaac sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em người. Giuđa sinh Phares và Zara bởi bà Thamar; Phares sinh Esrom; Esrom sinh Aram; Aram sinh Aminadab; Aminadab sinh Naasson; Naasson sinh Salmon; Salmon sinh Booz do bà Rahab; Booz sinh Giobed do bà Rút. Giobed sinh Giêsê; Giêsê sinh vua Ðavít.

Ðavít sinh Salomon do bà vợ của Uria; Salomon sinh Robo-am; Roboam sinh Abia; Abia sinh Asa; Asa sinh Giosaphát; Giosaphát sinh Gioram; Gioram sinh Ozia; Ozia sinh Gioatham; Gioatham sinh Achaz; Achaz sinh Ezekia; Ezekia sinh Manas-se; Manasse sinh Amos; Amos sinh Giosia; Giosia sinh Giêconia và các em trong thời lưu đày ở Babylon.

Sau thời lưu đày ở Babylon, Giêconia sinh Salathiel; Sala-thiel sinh Zorababel; Zorababel sinh Abiud; Abiud sinh Eliakim; Eliakim sinh Azor; Azor sinh Sađoc; Sađoc sinh Akim; Akim sinh Eliud; Eliud sinh Eleazar; Eleazar sinh Mathan; Mathan sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuse, là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Ðức Kitô.

Vậy, từ Abraham đến Ðavít có tất cả mười bốn đời, từ Ðavít đến cuộc lưu đày ở Babylon có mười bốn đời, và từ cuộc lưu đày ở Babylon cho đến Chúa Kitô có mười bốn đời.

KẾ HOẠCH CỨU ĐỘ CỦA CHÚA

Đọc bản gia phả, chúng ta nhận ra những cái tên. Những cái tên ấy xem ra rất xa lạ với chúng ta, nhưng đó là điều Thiên Chúa thực hiện để mang ơn cứu độ cho hết thảy mọi người.

Từ bản gia phả hôm nay, khi nhìn vào lịch sử Hội thánh, chúng ta thấy có những bậc anh hùng tử đạo, các bậc khôn ngoan,… rất nhiều những vị thánh. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ không thiếu những con người, hẳn là có cả mỗi người chúng ta, không phải là những người thánh thiện, thậm chí là những người đã sa ngã và thất bại. Nhưng chúng ta có quyền hy vọng và vui mừng, bởi vì ân sủng Thiên Chúa có thể hoạt động qua chúng ta, nhờ đó chúng ta là một thành phần trong dòng dõi Thánh.