Ngày 16.08.2018: Hoa trái của sự tha thứ

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 18, 21 – 19, 1 

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.

“Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ…

“Vậy, Cha Thầy trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình”.

HOA TRÁI CỦA SỰ THA THỨ

Qua bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu giải thích cho Tông đồ trưởng Phêrô cũng như cho hết thảy chúng ta về tinh thần và lý do tha thứ. Người dạy ta tha thứ không có giới hạn.

Chính Thiên Chúa đã tha muôn vàn tội lỗi cho ta thì chính ta cũng phải tha thứ lỗi lầm cho nhau. Một nhà tâm lý người Mỹ nhận định như sau: Trên bình diện nhân phẩm, tha thứ là biện pháp tốt nhất cho cả người tha thứ lẫn kẻ được tha thứ, vì sự tha thứ khai mở năng lực tinh thần cho con người và có tác dụng làm cho con người sống khoẻ mạnh và tươi vui hơn.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết con khó tha thứ cho người anh em đã xúc phạm đến con. Xin Chúa giúp con biết noi gương Chúa trên thập giá còn tha thứ cho kẻ đã đóng đinh mình. Xin Chúa là Tình Yêu biến đổi những hẹp hòi, ích kỷ của con người chúng con, để trở thành hoa trái của tình yêu mến. Amen.