Ngày 16.02.2021: Sống sự sống siêu nhiên

 

Tin Mừng theo Thánh Máccô: Mc 8, 14-21

Khi ấy, các môn đệ quên mang bánh và chỉ còn một chiếc bánh trong thuyền. Và Chúa Giêsu dặn bảo các ông rằng: “Các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men Biệt phái và men Hêrôđê”. Các môn đệ nghĩ ngợi và nói với nhau rằng: “Tại mình không có bánh”. Chúa Giêsu biết ý liền bảo rằng: “Sao các con lại nghĩ tại các con không có bánh? Các con chưa hiểu, chưa biết ư? Sao các con tối dạ như thế, có mắt mà không xem, có tai mà không nghe? Khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư, các con không nhớ sao?” Các ông thưa: “Mười hai thúng”. – “Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư?” Họ thưa: “Bảy thúng”. Bấy giờ Người bảo các ông: “Vậy mà các con vẫn chưa hiểu sao?”

SỐNG SỰ SỐNG SIÊU NHIÊN

Chúa Giêsu dùng hình ảnh “men Biệt phái và men Hêrôđê” nghĩa là gì? Chúa Giêsu đã dùng chữ “men” để nói đến tinh thần kiêu ngạo và thái độ mù quáng của những người biết phái và của Hêrôđê nữa. Người cảnh giác các môn đệ phải tránh sự mù quáng và những thành kiến của những nhóm người này. Thế nhưng, các môn đệ đã không hiểu được kiểu nói bóng bẩy ấy, đầu óc các ông còn đầy những bận tâm vật chất, các ông nghĩ là Chúa khiển trách vì các ông quên mang bánh theo. Chính vì vậy Chúa Giêsu đã nhắc lại những phép lạ hóa bánh ra nhiều để mở trí cho các ông, thế nhưng các ông vẫn mê muội. Xin Chúa mở lòng mở trí chúng ta để chúng ta có thể hiểu được lời Chúa và đem ra thực hành.