Ngày 15.5.2021: Đón nhận ơn lành Chúa ban

 

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 16, 23b-28

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: điều gì các con sẽ nhân danh Thầy mà xin Cha, thì Người sẽ ban cho các con. Cho đến bây giờ, các con chưa nhân danh Thầy mà xin điều gì. Hãy xin thì sẽ được, để các con được niềm vui trọn vẹn. Tất cả những điều đó, Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói với các con. Ðã đến giờ Thầy sẽ không còn dùng dụ ngôn mà nói nữa, Thầy sẽ loan truyền rõ ràng cho các con về Cha. Ngày đó các con sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không bảo là chính Thầy sẽ xin Cha cho các con đâu. Chính Cha yêu mến các con, bởi vì chúng con yêu mến Thầy và tin rằng Thầy bởi Thiên Chúa mà ra. Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế gian, rồi bây giờ Thầy bỏ thế gian mà về cùng Cha”.

ĐÓN NHẬN ƠN LÀNH CHÚA BAN

Có nhiều Kitô hữu thất vọng, khủng hoảng đức tin vì xin mãi mà không được. Tại sao ta không nhận được ơn? Thánh Giacôbê bảo: vì chúng ta không xin; xin mà không được, vì chúng ta xin không đúng cánh, xin với tà ý. Trong Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu khẳng định: “Anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy “. Chúng ta hãy tin tưởng chạy đến với Chúa, nói với Chúa nhu cầu của ta. Chắc chắn Chúa đã biết tất cả, trước cả khi ta cầu xin Người, nhưng Người muốn ta chạy đến với Người trong tâm tình con thảo, để cảm nhận tình yêu của Người, và đón nhận những ơn lành Người ban.