Ngày 15.12.2018: Trở thành Ê-li-a

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 17, 10-13

“Elia đã đến rồi mà họ không nhận biết ông”.

Các môn đệ hỏi Người rằng: “Vậy sao các Kinh sư lại nói Êlia phải đến trước? ” Người đáp: “Ông Êlia phải đến để chỉnh đốn mọi sự. Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Êlia đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế.” Bấy giờ các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gio-an Tẩy Giả.

TRỞ THÀNH Ê-LI-A

Người Do-thái tin rằng, ông Êlia phải đến trước, để chỉnh đốn mọi sự, để dọn đường cho Đấng Mêsia ngự đến. Qua câu trả lời của Chúa Giêsu, các môn đệ hiểu rằng Người nói về ông Gioan Tẩy Giả. Thật vậy, ông Gioan đã “là ngôn sứ của Đấng Tối Cao, đã đi trước Chúa để mở lối cho Người”. Ông đã chuẩn bị lòng dân đón Chúa đến. Ông làm đã chết để làm chứng cho chân lý. Chúa tiên báo rằng, Người cũng phải đau khổ như ông Gioan.

Chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh và đón Chúa ngự đến trong tâm hồn và cuộc đời chúng ta, chúng ta cũng phải trở thành Êlia mới, Gioan mới để chỉnh đốn lòng ta, sửa đổi tính hư nết xấu, dù phải đau đớn, hy sinh.