Ngày 13.02.2018: Là men, muối giữa đời

 

Tin mừng theo thánh Mác-cô: Mc 8, 14-21

Khi ấy, các môn đệ quên mang bánh và chỉ còn một chiếc bánh trong thuyền. Và Chúa Giêsu dặn bảo các ông rằng: “Các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men Biệt phái và men Hêrôđê”. Các môn đệ nghĩ ngợi và nói với nhau rằng: “Tại mình không có bánh”. Chúa Giêsu biết ý liền bảo rằng: “Sao các con lại nghĩ tại các con không có bánh? Các con chưa hiểu, chưa biết ư? Sao các con tối dạ như thế, có mắt mà không xem, có tai mà không nghe? Khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư, các con không nhớ sao?” Các ông thưa: “Mười hai thúng”. – “Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư?” Họ thưa: “Bảy thúng”. Bấy giờ Người bảo các ông: “Vậy mà các con vẫn chưa hiểu sao?”

LÀ MEN, MUỐI GIỮA ĐỜI

Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Gia đình Kitô giáo, nhất là các gia đình trẻ đang sống trong một môi trường với quan niệm về hôn nhân và gia đình đảo lộn. Đảo lộn từ những gì được dạy và được học; đảo lộn từ những gì đang xảy ra trong xã hội hện tại. Ước chi, đôi bạn biết khôn ngoan chắt lọc những gì là tinh túy trong thế giới hiện đại để nâng đỡ và phát huy tinh thần gia đình Kitô giáo. Xin Đức Kitô gìn giữ các gia đình khỏi thứ men đang muốn hủy hoại gia đình hiện nay và mãi về sau.