Ngày 12.03.2018: Đức tin

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 4, 43-54

Khi ấy, Chúa Giêsu trở lại Cana xứ Galilêa, nơi Người đã biến nước thành rượu. Bấy giờ có một quan chức nhà vua ở Capharnaum có người con trai đang đau liệt. Ðược tin Chúa Giêsu đã bỏ Giuđêa đến Galilêa, ông đến tìm Người và xin Người xuống chữa con ông sắp chết. Chúa Giêsu bảo ông: “Nếu các ông không thấy những phép lạ và những việc phi thường, hẳn các ông sẽ không tin”. Viên quan chức trình lại Người: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống trước khi con tôi chết”. Chúa Giêsu bảo ông: “Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi”. Ông tin lời Chúa Giêsu nói và trở về.

Khi xuống đến sườn đồi thì gặp gia nhân đến đón, báo tin cho ông biết con ông đã mạnh. Ông hỏi giờ con ông được khỏi. Họ thưa: “Hôm qua lúc bảy giờ cậu hết sốt”. Người cha nhận ra là đúng giờ đó Chúa Giêsu bảo ông: “Con ông mạnh rồi”, nên ông và toàn thể gia quyến ông đều tin. Ðó là phép lạ thứ hai Chúa Giêsu đã làm khi Người ở Giuđêa về Galilêa.

ĐỨC TIN

Khác với các kinh nguyện khác, kinh Tin kính thường đọc với căn tính rõ ràng. Kinh tin kính bắt đầu bằng từ tôi tin. Tôi tin nghĩa là hoàn toàn cá vị, cá biệt và không ai có thể thay thế. Tuy nhiên, đức tin không tách rời chúng ta khỏi nhau nhưng đức tin chúng ta được đón nhận từ cộng đoàn và đưa chúng ta về công đoàn. Vì vậy, tự bản chất, đức tin có tính liên đới và đặt ta vào trong mối tương quan liên vị. Tin giúp ta ý thức để đến với người khác, và vì thế, đức tin của người này có thể ảnh hưởng đến người khác. Viên quan chức nhà vua hôm nay là một minh chứng vì nhờ ông mà con ông sống.