Ngày 11.01.2020: Niềm phó thác của con đặt ở nơi Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 5:12–16

Khi ấy, Ðức Giêsu đang ở trong một thành kia; có một người đầy phong hủi vừa thấy Người, liền sấp mặt xuống, xin Người rằng: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. Người giơ tay đụng vào anh ta và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi”. Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh.

Rồi Người truyền anh ta không được nói với ai, và Người bảo: “Hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được sạch, thì hãy dâng của lễ như ông Môsê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.

Tiếng đồn về Người ngày càng lan rộng; đám đông lũ lượt tuôn đến để nghe Người và để được chữa bệnh. Nhưng Người lui vào nơi hoang vắng mà cầu nguyện.

NIỀM HY VỌNG CỦA CON ĐẶT Ở NƠI CHÚA

Đức Giêsu nói với người bệnh: ‘Tôi muốn, anh sạch đi.’

Người mắc bênh phong đến gặp Đức Giêsu, quỳ xuống và van xin. Ở đây, thánh Luca muốn nhấn mạnh đến yếu tố con người trong tiến trình chữa lành. Anh “muốn” và anh đã đến, đặc biệt hơn, anh đặt ước muốn ấy trong ý muốn của Đấng có khả năng chữa lành cho anh. Anh được lành vì ý muốn của anh đã hòa hợp với ý muốn của Thiên Chúa.

Như vậy, nhận ra mình cần được thường xót là điều kiện để được xót thương.

Lạy Chúa, xin thương xót con. Này đây, con không che giấu những vết thương của con: Chúa là lương y, con là bệnh nhân; Chúa là đấng nhân từ, con là kẻ khốn khổ. Tất cả niềm hy vọng của con đặt nơi lòng nhân từ bao la của Chúa. Amen